Bugun...ÖMER BİN ABDÜLAZİZ KİMDİR?

Emevi halîfelerinin sekizincisi olan Ömer Bin Abdilaziz (717-720), adil, Hak'tan korkan, mü'min, salih ve alim bir devlet adamı olmasıyla yeni bir asr-ı saadet devrine girilmiştir.

facebook-paylas
Güncelleme: 07-04-2020 15:21:55 Tarih: 16-03-2020 17:56

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ KİMDİR?

Emevi halîfelerinin sekizincisi olan Ömer Bin Abdilaziz (717-720), adil, Hak'tan korkan, mü'min, salih ve alim bir devlet adamı olmasıyla yeni bir asr-ı saadet devrine girilmiştir.

 

61’de (680) Medine’de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer’in torunu Ümmü Âsım’dır. Çocukluğunun ilk yıllarını Medine’de dayılarının yanında geçirdi. Babası, küçük yaşta Kur’an’ı ezberleyen Ömer’i Medine’nin tanınmış âlimlerinden Sâlih b. Keysân’a emanet etti. Medine’de Enes b. Mâlik ve dayısı Abdullah b. Ömer başta olmak üzere pek çok sahâbîyi dinleme imkânı buldu. Ubeydullah b. Abdullah ile Saîd b. Müseyyeb ve Urve b. Zübeyr gibi tâbiînin ilk tabakasına mensup âlimlerin derslerini takip etti. Daha sonra babasının yanına Mısır’a gitti ve ergenlik çağına ulaşıncaya kadar orada kaldı.

 

HAC EMİRLİĞİ YAPTI

 

Babasının vefatı üzerine (86/705) Halife Abdülmelik tarafından Dımaşk’a çağrıldı. Burada halifenin kızı Fâtıma ile evlendi. 87 (706) yılında Hicaz valiliğine tayin edildi. Valilik merkezi Medine’deki ilk icraatı, şehrin on meşhur fakihiyle görüşüp meseleleri kendileriyle istişare ettikten sonra karara bağlayacağını bildirmek oldu. Yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasında beş defa hac emirliği yaptı. Halife I. Velîd’in tâlimatıyla Mescid-i Nebevî’yi genişletti ve Resûlullah’ın namaz kıldığı diğer mescidleri yeniletti. Irak Valisi Haccâc’ın uygulamalarını sert bir şekilde eleştirmesi görevinden azliyle neticelendi (93/712).

 

Valilikten alındıktan sonra Dımaşk’a giden Ömer zalim valileri eleştirmeyi Halife Velîd’in meclislerinde de sürdürdü. Velîd’in ardından halife olan Süleyman, kardeşi Velîd’in kendisini veliahtlıktan azletme teşebbüsüne karşı direnen Ömer’i danışmanları arasına aldı, oğulları ve kardeşleri bulunduğu halde son hastalığı sırasında onu kendisine veliaht tayin etti. Ömer b. Abdülazîz 99 (717) yılında Süleyman’ın ölümü üzerine halife ilân edildi. Bu önemli görevin kendisine bilgisi dışında verildiğini söyleyerek affını istediyse de biat merasimine katılanların ısrarları üzerine görevi kabul etti (10 Safer 99 / 22 Eylül 717). Halifeliği İslâmî kurallar çerçevesinde yürütmeye çalışan Ömer b. Abdülazîz, uygulamalarında esas almak için Hz. Peygamber’in ve anne tarafından dedesi Hz. Ömer’in yönetimle ilgili karar ve icraatları hakkındaki belgeleri topladı. Meşhur âlimleri kendisine danışman seçti. Ayrıca çeşitli vilâyetlerdeki âlimlere mektuplar yazarak onların tavsiyelerini istedi.

 

EMEVİLER'İN SALTANAT GÖRÜNTÜSÜNE SON VERDİ

 

Ömer b. Abdülazîz’in ilk icraatı İstanbul’u kuşatmakta olan Mesleme b. Abdülmelik’in ordusunu geri çağırmak oldu. Darende’yi tahliye edip halkını Malatya’ya yerleştirdi. 100 (718-19) yılında Bizans tarafından tahrip edilen Lazkiye şehrini yeniden inşa ve tahkim ettirdi. Bu arada Mâverâünnehir bölgesindeki fetih hareketini de durdurdu. Bununla birlikte sınırların korunması ve Bizans’a saldırı fırsatı verilmemesi için geleneksel yaz ve kış seferlerini devam ettirdi. Azerbaycan’a saldıran Türkler hezimete uğratıldı. Pireneler’i aşıp Güney Fransa içlerinde ilerleyen ordular Toulouse şehrine kadar ulaştı.

 

Halife Ömer saraydaki lüks eşyaları beytülmâle koydurması, köle ve câriyeleri âzat etmesi, halktan biri gibi yaşaması ve hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevîler’in geleneksel saltanat görüntülerine son verdi.

İlk dört halifeyi örnek alan bu davranışları sebebiyle Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi sayılan Ömer idarî, iktisadî ve içtimaî sahalardaki icraatlarıyla da aynı çizgiyi devam ettirdi. İdarî alandaki icraatlarına halka zulmeden ve yolsuzluklara adı karışan valileri ve diğer memurları görevlerinden almakla başladı. Onların yerine hangi kabileden olduklarına bakmaksızın dindar ve dürüst yeni memurlar tayin etti.

 

DEVLETE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DÜZENLEMELER

 

Valilik, kadılık, vergi memurluğu görevlerini halifelikle birlikte dört temel esas kabul ederek özellikle kadılık görevine hukuk bilgisi yanında takvâsıyla temayüz etmiş âlimleri getirdi. Kötülüklerinden emin olunamayacağı gerekçesiyle çeşitli devlet dairelerinde çalışan gayri müslimleri görevlerinden uzaklaştırdı.

Valilerin ticaretle uğraşmasını ve hediye almasını yasakladı. Halka mazlumun yanında olduğunu, memurlardan şikâyetçi olanların doğrudan kendisine başvurabileceğini bildirdi. Cuma gününü mezâlim mahkemesi duruşmalarına ayırdı. İdam ve el kesme cezalarının kendisinden izin alınmadan uygulanmasını, suçlulara dayak atılmasını yasakladı. Hapishaneleri ıslah ederek suçluları işledikleri suçlara göre ayrı koğuşlara yerleştirdi.

Muâviye’den itibaren Emevî hânedanı mensuplarının ve devlet adamlarının gasbettikleri malların tesbitini ve hak sahiplerine iade edilmesini sağlamaya çalıştı. Muâviye tarafından Mervân’a iktâ edilen ve zamanla kendisine miras kalan Fedek arazisini sahipleri olan Ehl-i beyt mensuplarına iade etti.

Önceki halifeler tarafından kendisine verilmiş diğer gayri menkulleri ve kıymetli eşyayı beytülmâle devretti. Hanımının mücevherlerini ve evindeki fazla eşyayı da beytülmâle koydurdu. Halifelik görevi karşılığında maaş almayı reddetti. Emevî hânedanı mensupları ve diğer devlet adamlarının haksız kazançlarının tesbiti için geniş kapsamlı bir çalışma başlatması ellerindeki malların alınmasına tahammül edemeyen yakınları tarafından tepkiyle karşılandı ve ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlere aldırmadan bu uygulamayı ısrarla sürdürdü. Onun bu uygulamaya karşı çıkan yakınlarını Medine’ye gidip halifeliği şûra sistemine çevirmekle tehdit ettiği rivayet edilir (İbn Sa‘d, V, 344).

İç barışa büyük önem veren Ömer b. Abdülazîz idareye muhalif gruplara karşı âdil bir yönetim uyguladı. Hulefâ-yi Râşidîn’in anlayışını ihya ederek din âlimlerinin ve halkın sevgi ve desteğini kazandı. Hz. Ali evlâdı ve Hâricîler’in de yönetimle barış içinde yaşamasını sağladı. Muâviye devrinden beri devam eden, hutbelerde Hz. Ali’nin lânetlenmesi âdetini kaldırdı; onun evlâdına ve taraftarlarına karşı çok iyi davrandı, ellerinden alınan emlâki geri verdi. Hâricîler’le mücadelede de ikna yolunu benimseyip mecbur kalmadıkça silâh kullanılmasına izin vermedi. Kendileriyle çeşitli konuları tartışarak Yezîd b. Abdülmelik’in veliahtlığı hariç diğer bütün meselelerde görüşlerini onlara kabul ettirdi. Kaderiyye görüşünü benimseyenlerle ilmî münazaralara girişip liderleri Gaylân ed-Dımaşkī’yi ikna etmeyi başardı. Mutaassıp Kaderiyye taraftarlarını ülke dışına çıkarmakla yetindi.

 

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HİZMETLERİ

Ömer b. Abdülazîz, Emevîler’in ilk dönemlerinden itibaren ikinci sınıf müslüman muamelesi gören mevâlîyi Arap asıllı Müslümanlarla eşit kabul etti. Gayri müslimlerin idare ve Müslümanlar aleyhindeki şikâyetlerine kulak vererek haksız yere ellerinden alınan kiliselerini, evlerini ve diğer mallarını iade etti ve mağduriyetlerini giderdi. Yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayırdı.

Ülkesindeki gayri müslimlerin ihtidâsı için büyük gayret sarfetti, davet mektupları ve tebliğ heyetleri göndererek onları İslâm’a çağırdı. Berberî kabilelerinin tamamı onun gayretleriyle müslüman oldu. Horasan ve Mısır halkı kitleler halinde İslâm’a girdi. Mâverâünnehir’de bazı mahallî hükümdarlar halklarıyla birlikte İslâmiyet’i kabul ettiler. Hindistan hükümdarlarından birkaçı onun davetine uyup halklarıyla birlikte müslüman oldular.

Malî alanda yaptığı düzenlemelerle de dikkat çeken Ömer b. Abdülazîz başarılı bir vergi reformu gerçekleştirdi. Fethedilen toprakların Müslümanların ortak mülkü olduğu düşüncesinden hareketle 100 (718-19) yılından itibaren haracî arazilerin satışını yasakladı. Önceden Müslümanlara satılmış olan bu nevi araziler için toprak vergisi olarak haraç, mahsulünden de öşür vergisi olmak üzere iki vergiyi birden aldı (Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm, s. 169-176). Cizye ile ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Emevî valileri, zimmîler arasında ihtidâ hareketinin hızlanması üzerine devletin cizye geliri azaldığı için mevâlîden de cizye almaya başlamışlardı. Ömer b. Abdülazîz müslüman olmanın cizyeyi düşürdüğünü vurgulayarak mevâlîden alınan bu vergiyi kaldırdı. Ayrıca zimmîlerden ruhban sınıfını ve cizye ödemekte zorlananları geçici süreyle cizyeden muaf tutu.

 

HALKIN REFAH DÜZEYİ YÜKSELDİ

 

Bunun yanı sıra dinî bir esasa dayanmayan bütün vergileri kaldırdı. Mandaların ve madenlerin zekâtı ve gümrük vergisiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Deniz ticaretini ve tarımı teşvik etti, sulama işlerine önem verdi. Ziraatı geliştirmeleri için zimmîlere cizye muafiyeti tanıdı. Vergilerin öncelikle mahallî ihtiyaçlarda harcanmasını sağladı. Yeterli geliri olmayan bölgelere yardımda bulundu. Malî sistemde yaptığı düzenlemelerle güçlenen devlet hazinesini savaş yapmak veya isyanları bastırmak için değil halkın refah düzeyini yükseltmek için kullandı.

 

İlk İslâm tarihçileriyle bazı şarkiyatçılar, sadece iki buçuk yıl sürmesine rağmen onun döneminde büyük bir maddî kalkınma olduğu konusunda birleşirler. Kendisine karşı sevgi ve güven duyan mükellefler zekâtlarını ve vergilerini ödemede duyarlı davrandıkları için halkın refah seviyesi yükseldi. Ticaretle uğraşanlar dışında herkese yeterli miktarda maaş bağlandı ve böylece ülkede muhtaç kimse kalmadı. Zekâta muhtaç müslümanların sayısının azalması sebebiyle artan zekât ve vergi gelirlerinin bir kısmı esirleri kurtarmak, borçlulara yardım etmek, fakir bekârları evlendirmek için kurulan yardım fonlarına aktarıldı. Fakirler ve yolcular için aşevleri, işlek yollar üzerinde yolcuların bir gün ücretsiz olarak kalabilecekleri konaklar inşa edildi.

 

Aden’de bir cami, Misis’te bir cami ve bir sarnıç yaptırıldı. Emevîler döneminin başında terkedilen İslâmî yönetim anlayışını yeniden uygulamaya koyan Ömer b. Abdülazîz, 20 veya 25 Receb 101 (5 veya 10 Şubat 720) günü Humus’a bağlı Deyrsem‘ân’da vefat etti. Bazı kaynaklarda Abdülmelik evlâdı tarafından zehirletilmesi sonucu öldüğü kaydedilir (Taberî, VI, 556). Abdülmelik’in kızı Fâtıma dışında üç hanımla daha evlendiği ve yirmi civarında çocuk sahibi olduğu rivayet edilir.

 

Adaletiyle Hz. Ömer’e, zühd ve takvâsıyla Hasan-ı Basrî’ye, ilim bakımından Zührî’ye benzetilen Ömer b. Abdülazîz halifeliği sırasında çok sade bir hayat sürmüş, saraylarda oturmayıp Halep civarındaki Hunâsıra’ya yerleşerek zamanının çoğunu orada geçirmiş, resmî ve sivil heyetleri genellikle orada kabul etmiştir. Kamu mallarını yetim malına benzetir ve beytülmâli kendisine bırakılan bir emanet kabul ederdi. Hazineden maaş almadığı gibi şahsî işlerini yürüttüğü sırada devlete ait mumu dahi kullanmadığı kaydedilir.

Ömer bin Abdülazîz aynı zamanda çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis râvisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelâm âlimidir. İbnü’l-Bâgandî onun rivayet ettiği hadisleri Müsned’inde derlemiştir. Abdülkāhir el-Bağdâdî, Ömer’in tâbiîn neslinden Ehl-i sünnet kelâmcılarının ilki olduğunu ve Kaderiyye’ye reddiye mahiyetinde bir risâle yazdığını söyler (Mezhepler Arasındaki Farklar, s. 289). Ebû Nuaym onun bu konudaki bir mektubunu nakletmektedir (Ḥilye, V, 346-353). Ömer b. Abdülazîz sahih hadislerin tedvîni yolundaki faaliyetleri resmen başlatarak sünnetin derlenmesinde de önemli bir görev ifa etmiş, Zührî onun emriyle derlediği hadis mecmualarını çoğaltıp çeşitli bölgelere göndermiştir. Süryânîce bazı tıp kitaplarını Arapça’ya tercüme ettirdiği de bilinmektedir. [1]

 

HARAMEYN VALİLİĞİNE DEĞİL,
HİZMETÇİLİĞİNE TAYİN OLDUM

 

Babası Abdülazîz b. Mervan, Mısır’a valî olunca birlikte Mısır’a gitti. Müteakiben ilim öğrenmek içinMedîne-i Münevvere’ye döndü. Enes b. Malik, Abdullah b. Cafer et-Tayyar’dan ve Saîd b. el-Müseyyebgibi büyük alim ve ariflerden ilim öğrendi. Ehl-i hal ve kemal sahibi oldu. Halife Abdülmelik, O’nu Şam’ada’vet ederek kızı Fatıma ile evlendirdi. Halîfe Velid b. Abdülmelik, O’nu 706 senesinde Harameynvalîliğini toplayarak:

“Ey kardeşlerim! Ben Haremeyn valîliğine değil, hizmetçiliğine ta’yin oldum. Asıl gayem, hakkın ve adaletin tevzîidir. Eğer bunları çiğneyenleri bana haber vermezseniz, ind-i ilahîde mes’uliyyet size aiddir. ikazlarınızla bana yardımcı olmanızı istirham ederim.” dedi.

Alimler, bu hususda kendisine yardımcı oldular, Hicaz halkı, kendisinden çok memnun ve mesrur kaldı. Hatta çok kimse, bu huzur halini yaşamak için Hicaz bölgesine hicret etti.

Mescid-i Nebeviyye’yi genişletip îmar ederken dedesi Hz. Ömer’in -radıyallâhu anh- ayağının hiç çürümemiş olarak görüldüğü rivayet edilir.

Halîfe Abdülmelik 717’de vefat etti. Vezîri Reca, valileri toplayıp Halîfe’nin mühürlü vasiyetnamesini açarak okudu. Halîfe, iki oğlu olmasına rağmen, damadı Ömer b. Abdülazîz’i halîfe ta’yîn etmekteydi.

 

Ömer b. Abdülazîz şaşırdı. Bu yükü taşımaktan korktu, ürktü ve dehşete kapılarak kabul etmek istemedi. Etrafındaki alimler, kabul etmediği takdirde ind-i ilahîde mes’ul olacağını, bu yükün ancak kendisi tarafından taşınabileceğini bildirerek kendisini îkaz ettiler. Kabul etmek mecburiyetinde kaldı.

Halîfe olduktan sonra getirilen süslü alay atlarına binmedi ve hilafet sarayına değil:

“Benim kıl çadırım bana yeter!” diyerek evine gittiHanımını yanına çağırdı:

“Eğer benimle yaşamak istiyorsan, ziynet ve mücevherlerini “beytülmal”e bırak. Zîra onlar, senin yanında iken, ben seninle olamam…” dedi.

Hanımı da onun bu arzusunu yerine getirdi. Bütün ziynetlerini beytülmale hediye etti. Kendisinin 50.000altınını fukara ve gurabaya dağıttı. Hizmetkarlarını serbest bırakarak teb’asının en mütevazî yaşayan bir ferdi gibi yaşayarak, ümmete tevazu ve fazîlet örneği oldu.

Halifeliği döneminde yaptığı bütün işlerde Kıyamet gününü, hep gözünün önüne getirip, kalbinde hissederek, devamlı bir vicdan muhasebesi içindeydi. Halkının haklarını layıkı veçhile yerine getirememekten çok endîşe ederdi. Hulefa-i raşidînin izinden yürüdüğü için kendisine “Beşinci Halîfe” unvanı verildi.

Halîfe olduğu zaman, oldukça iri bir vücuda sahipti.

Fakat kısa zamanda eridi Sırtındaki kemik izleri görülür hale geldi.

Ömer b. Abdülazîz hilafet makamına geçtiği gün, zamanın tanınmış, zühd sahibi ve ehl-i hal alimlerini toplayıp:

“Halk bu hilafeti her ne kadar nimet gibi kabul etse de, benim için taşınabilmesi güç, çok ağır bir mes’üliyyet olarak görüyorum. Bana aid tavsiyelerinizi rica ederim” dedi.

 

VECİZ NASİHATİ

 

Onlardan bir tanesi şu veciz nasihatte bulundu:

“Ey Halîfe! Yarın kıyamet günü kurtulmak istersen, müslümanların yaşlılarını baban, gençlerini kardeşin ve küçüklerini evladın bil! O zaman bütün müslümanlara kendi evindeki ana-baba-kardeş ve evladın gibi muamele etmiş olursun..” dedi.

Müslim ve gayr-ı müslim tebaasının haklarına çok dikkat ederek hakkı ve adaleti yaygınlaştırdı.

Ehl-i beyte dil uzatanların çirkin, iğrenç hareket ve sözlerine ma’nî olup son verdi.

Tayînlerinde ehl-i hal ve sufî kimseleri tercih ederdi. Hasan Basrî Hazretleri’ni Basra‘ya, Amr es-Sahî’yi Kûfe kadılığına ta’yîn etti.

Hali, kali ve gönlü ile numune olduğu için O’nun zamanında hidayet bulanların sayısı çok arttı

İslam ordularının doğu ve batıdaki fetihleri devam etti Malatya, Rumlar’dan 100 bin esir karşılığı satın alındı. Pireneler aşılarak Fransa‘ya girildi. Endülüs’de islam medeniyetinin temelleri atıldı. Afrika’dabütün berberiler onun zamanında İslam ile şereflendiler. Gösterdiği hassas siyaset karşısında gayr-ı müslim tab’a tarafından çok sevildi. Onları hakk, adalet ve İslam’ın güzel ahlakı ile tanıştırdı.

Toplumuna bir müslüman yüreğinin nasıl olması gerektiğini sergiledi. Yaşanan bir İslam’dan kafile kafile hidayet orduları meydana geldi.

Abdullah b. İyaz babasından nakleder:

Bir gün, Ömer b. Abdülazîz yanındakilerle beraber bir cenazeyi defn etmişlerdi. Cemaat dağılmıştı. Ömer b. Abdülazîz bir müddet kabrin başında kaldı. Yanındakiler sordu:

“Ey mü’minlerin emîri. Siz bu cenaze sahibi değilsiniz. Niçin burada bu kadar uzun kaldınız?”

Onlara şu şekilde cevap verdi

“Bana kabir, hal lisanı ile,

“Onların kefenlerini yırtıyorum, vûcûdlarını parçalıyorum, kanlarını emiyorum.. Hala benden ibret alınmıyor!..” diyor “.

Bu sözleri söyledikten sonra Halîfe ağlamaya başladı. Etrafındaki yakınlarına şu nasîhatte bulundu:

“Dünya ne kadar aldatıcı! Dünya’da üstün mevkî ve varlık sahibi olmak hiç fayda vermiyor. Genç, ihtiyarlıyor, sonunda oluyor. Sakın dünyanın fanî lezzet ve safası bizi aldatmasın! Hani nerede bizden evvel yaşayıp, ölümü kendisine uzak görenler?! Burada sıhhat, güç ve kuvvetlerine aldandılar. Bu yüzden günah işlediler.

Çok zavallı kimseler de onlara gıpta edip “Biz de onlar gibi yaşasak” diyorlardı. Şimdi onlara ne oldu? Toprak bedenlerini yedi kemikleri kurtlara azık oldu. Halbuki onlar, dünyada iken kuvvetli bir aile içendeydiler. Herkes kendilerine ikram ediyordu.

Şimdi ise heyhat!.. “

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ'İN
HUTBELERİNDEN BAZILARI

 

Yine Ömer b Abdülaziz’in hutbelerinden bazı bölümler:

“Ey insanlar! Sizler ölümün hedeflerisiniz. Ölüm, sizden dilediğini seçer. Dün geçti, o sizin hakkınızda şahiddir. Bugün mühim bir emanettir. Onun kıymetini iyi bilip değerlendirmek lazımdır. Yarın ise, içindeki meçhul hadiselerle gelmektedir. Ölümden kaçış nereye olacaktır? Sizler şu dünyada yüklerinizi bineklere yüklemiş yolcular gibisiniz. Yükleriniz başka bir alemde çözülecek. Sizler şu dünyada sizden önce gelenlerin yerine geçtiniz. Fakat siz de yerinizi sizden sonra geleceklerin yerine terk edeceksiniz.

Sizin aslınız, yani dünyaya gelmenize vesîle olanlar, hemen hemen hiç kalmadı gibi…

Sizler de aynı şekilde göçeceksiniz!

Ey cemaat! Kendimde bir üstünlük gördüğüm için size böyle nasîhat ettiğimi zannetmeyin! İçinizde belki benden daha çok rahmet ve mağfirete muhtaç kimse yoktur. Kendim ve sizler için Rabbime sığınıyorum. Allah’ın -celle celâlühû- kitabını, Allah Rusûlü’nün -sallâllâhu aleyhi ve sellem- sünnetini, güzel ahlak ve kalbî duygularını kendinize örnek alınız. Ancak kurtuluş bundadır”.

Hasta yatağında iken yakınları:

“Senden sonra evlatlarına, ailene beytülmalden bir şeyler vasıyyet et'” dediklerinde o:

“Çocuklarım ya salih veya şerli kimseler olacaktır. Salih olurlarsa onların böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Şayet şerli olacaklarsa, benim onlara bırakacak birşeyim yoktur. Her iki halde de buna lüzum kalmamaktadır.” dedi.

Ömer b. Abdülaziz’in vefatına bütün tab’a üzüldü. Hatta bir rahibe ağlıyordu. Kendisine:

“Sen Hıristiyan olduğun halde niye üzgünsün? Denildi. Cevaben yine ağlayarak:

“Yeryüzünde bir Güneş vardı. O şimdi battı!.” dedi.

Mus’ab b. A’yun anlatır:

“Ömer b. Abdülaziz halife iken Kırman’da koyun güderdim. Koyunlar ile kurtlar birlikte dolaşırdı. Bir gece ansızın kurtlar koyunlara saldırdı. İçimden:

“Şu adil halîfe ölmüş olmalı'” dedim. Araştırdım. Ömer b. Abdülaziz’in o gece vefat ettiğini öğrendim. [2]

 

Kaynak: [1] İsmail Yiğit, TDV İslâm Ansiklopedisi [2] Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, Sayı: 122
Bu haber 316 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DİNİ KONULAR Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 25 15 3 7 49 24 52 +25
2 Trabzonspor 24 14 3 7 55 26 49 +29
3 Galatasaray 25 14 4 7 44 20 49 +24
4 Sivasspor 25 14 4 7 47 28 49 +19
5 Beşiktaş 25 13 8 4 40 32 43 +8
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 40 +18
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 40 +13
8 Göztepe 24 9 8 7 29 28 34 +1
9 Gaziantep FK 25 8 9 8 36 40 32 -4
10 Denizlispor 25 7 11 7 25 34 28 -9
11 Gençlerbirliği 24 7 11 6 32 42 27 -10
12 Antalyaspor 24 6 10 8 27 42 26 -15
13 Yeni Malatyaspor 24 6 11 7 36 35 25 +1
14 Çaykur Rizespor 24 7 13 4 25 40 25 -15
15 Konyaspor 25 4 10 11 20 33 23 -13
16 Kasımpaşa 25 6 14 5 36 50 23 -14
17 MKE Ankaragücü 25 4 13 8 21 44 20 -23
18 Kayserispor 25 4 14 7 26 61 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 26 14 4 8 35 21 50 +14
2 BB Erzurumspor 26 13 6 7 29 19 46 +10
3 Adana Demirspor 26 11 6 9 49 31 42 +18
4 Bursaspor 26 13 7 6 39 33 42 +6
5 Akhisarspor 26 11 7 8 33 29 41 +4
6 Altay 26 10 7 9 32 27 39 +5
7 Fatih Karagümrük 26 10 7 9 35 31 39 +4
8 Ümraniyespor 26 11 9 6 38 36 39 +2
9 Keçiörengücü 26 8 8 10 20 20 34 0
10 Balıkesirspor 26 8 8 10 28 29 34 -1
11 Giresunspor 25 9 9 7 28 32 34 -4
12 Menemenspor 26 9 11 6 29 35 33 -6
13 İstanbulspor 25 7 7 11 36 30 32 +6
14 Altınordu 26 6 11 9 29 38 27 -9
15 Osmanlıspor FK 26 6 13 7 30 40 22 -10
16 Boluspor 26 3 11 12 21 34 21 -13
17 Adanaspor 26 3 13 10 24 39 19 -15
18 Eskişehirspor 26 7 15 4 30 41 16 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 22 1 4 62 10 70 +52
2 Manisa FK 27 18 3 6 77 30 60 +47
3 Sancaktepe FK 27 16 7 4 50 21 52 +29
4 Hekimoğlu Trabzon 26 15 7 4 42 32 49 +10
5 İnegölspor 27 13 9 5 41 30 44 +11
6 Tarsus İdman Yurdu 27 14 12 1 44 37 43 +7
7 Afjet Afyonspor 27 12 11 4 44 30 40 +14
8 Pendikspor 27 11 10 6 39 38 39 +1
9 Sarıyer 27 10 10 7 33 33 37 0
10 Zonguldak Kömürspor 27 9 9 9 34 35 36 -1
11 Çorum FK 27 11 13 3 36 39 36 -3
12 Hacettepe Spor 27 11 14 2 37 47 35 -10
13 Kırklarelispor 26 8 10 8 24 38 32 -14
14 1922 Konyaspor 27 8 13 6 36 44 30 -8
15 Amed Sportif 27 7 13 7 28 44 28 -16
16 Başkent Akademi FK 26 7 15 4 32 41 25 -9
17 Gümüşhanespor 26 7 16 3 31 54 24 -23
18 Şanlıurfaspor 27 0 26 1 8 95 14 -87
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 26 16 4 6 49 23 54 +26
2 24Erzincanspor 27 14 4 9 46 21 51 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 27 13 6 8 39 27 47 +12
4 1928 Bucaspor 27 13 7 7 45 33 46 +12
5 Düzcespor 27 12 6 9 32 18 45 +14
6 Artvin Hopaspor 26 11 4 11 36 19 44 +17
7 Karaköprü Belediyespor 27 10 5 12 25 19 42 +6
8 Çatalcaspor 27 9 5 13 38 27 40 +11
9 Silivrispor 27 8 6 13 35 29 37 +6
10 Sultanbeyli Bld. 26 8 8 10 30 25 34 +5
11 Çankaya FK 27 9 11 7 32 35 34 -3
12 52 Orduspor FK 26 6 6 14 17 18 32 -1
13 Kızılcabölükspor 26 6 8 12 36 36 30 0
14 Yomraspor 26 7 10 9 25 30 30 -5
15 Şile Yıldızspor 27 6 10 11 23 28 29 -5
16 Erzin Spor Kulübü 27 6 11 10 27 33 28 -6
17 Tokatspor 27 1 22 4 15 64 7 -49
18 Manisaspor 27 1 23 3 16 81 0 -65
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/03/2020 Gençlerbirliği vs Antalyaspor
 11/03/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 13/03/2020 Kasımpaşa vs Göztepe
 13/03/2020 MKE Ankaragücü vs Çaykur Rizespor
 14/03/2020 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 14/03/2020 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 14/03/2020 Konyaspor vs Fenerbahçe
 15/03/2020 Kayserispor vs Yeni Malatyaspor
 15/03/2020 Trabzonspor vs Başakşehir FK
 15/03/2020 Trabzonspor - Başakşehir FK Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 15/03/2020 Galatasaray - Beşiktaş Galatasaray ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2020 Boluspor vs Adanaspor
 10/03/2020 Altay vs Hatayspor
 10/03/2020 BB Erzurumspor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2020 Balıkesirspor vs Bursaspor
 11/03/2020 Ümraniyespor vs Menemenspor
 11/03/2020 Giresunspor vs Keçiörengücü
 11/03/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
 11/03/2020 İstanbulspor vs Altınordu
 12/03/2020 Osmanlıspor FK vs Eskişehirspor
 11/03/2020 İstanbulspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
 12/03/2020 Osmanlıspor FK - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Osmanlıspor FK kazanır
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Altay ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Fatih Karagümrük yenilmez
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Fatih Karagümrük ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 15/03/2020 Hatayspor - Ümraniyespor Ümraniyespor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Ümraniyespor yenilmez
 15/03/2020 Adanaspor - Keçiörengücü Adanaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Keçiörengücü yenilmez
 15/03/2020 Menemenspor - İstanbulspor İstanbulspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  İstanbulspor yenilmez
 15/03/2020 Akhisarspor - BB Erzurumspor BB Erzurumspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/03/2020 Ankara Demirspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor vs Eyüpspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor vs Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor vs Kastamonuspor
 15/03/2020 Van Spor vs Sakaryaspor
 15/03/2020 Bodrumspor vs Bandırmaspor
 15/03/2020 Ergene Velimeşe vs Tuzlaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor vs Niğde Anadolu FK
 18/03/2020 Van Spor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/03/2020 Kızılcabölükspor vs 52 Orduspor FK
 15/03/2020 Artvin Hopaspor vs Çankaya FK
 15/03/2020 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 15/03/2020 52 Orduspor FK vs Karaköprü Belediyespor
 15/03/2020 Çatalcaspor vs 24Erzincanspor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor vs Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor vs 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor vs Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. vs Silivrispor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor - Erzin Spor Erzin Spor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kızılcabölükspor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI